ZeneSzó 2000/8 8-13. oldal

130 éve halt meg Mosonyi Mihály

MOSONYI MIHÁLY KÓRUSMŰVEI

 

Liszt és Erkel mellett Mosonyi volt a magyar zenei romantika legjelentősebb képviselője. 1815. szeptember 4-én született a Moson vármegyei Boldogasszony községben (a XIV sz. óta ismert zarándokhely 1921 óta az ausztriai Burgenland tartományhoz tartozik). Német nagyapja és édesapja után a Michael Brand névre keresztelték. Tizennégy évesen már sekrestyés volt Magyaróvárott, majd beiratkozott a pozsonyi tanárképzőbe. Húsz évesen az Eszék melletti Rétfalura kerül, mint gr. Pejáchevich Péter gyermekeinek házitanítója. Itt képezi magát zeneszerzővé. Itt írta első fennmaradt kórusművét, a hatalmas, nagyjából egyórás első, C-dúr Misét. E mű befejezésének évében telepedett le Pesten, ahol zenetanításból élt, egészen haláláig. A következő évből való az E-dúr Graduale, Jubilate Deo középrészében impozáns fúgával. Ebben az évben meghívták a Szózat megzenésítésére kiírt pályázat zsűrijébe. 1844-ben írta első magyar stílusú művét, a magyar versre komponált, de német című kórust: Chor zur feyer des Tondichters Herrn Fr. Erkel című alkalmi köszöntőt a Hunyadi László kirobbanó sikere alkalmából (Erkel a kéziratot haláláig megőrizte). A klarinétszólóval ékes Esz-dúr „Beatus vir” Offertórium is ennek az évnek a termése, akárcsak az elveszett második Mise. Házasságának évében, 1845-ben írta G-dúr Ave Maria-ját, szopránszólóra, vegyeskarra és vonósokra. 1848-ban nemzetőrnek áll, és Mátray Gábor magyar szövegével meghangszereli Rouget de l’Isle Marseillaise-ét, baritonszólóra, vegyeskarra és zenekarra. Az összeomlás után került ki tolla alól a dekoratív C-dúr „Tui sunt coeli” Graduale és a harmadik, F-dúr mise, amely újabban többször is felhangzott a hangversenydobogókon a Magyar Egyházzenei Társaság kezdeményezésére. 1851-ben meghalt Mosonyi imádott felesége. Személyes gyásza és az ország tragédiája súlyos alkotói válságba sodorták.

A mélypontról vasfegyelme és a zene segítette ki: első kompozíciója az 1853-54-ben papírra vetett, mélységes hitet és rezignációt tükröző negyedik, A-dúr mise volt, nyolc szólistára, dupla kórusra és zenekarra. Az elveszettnek hitt partitúrát nemrég találta meg az azóta elhunyt Scheicher [helyesen: Schleicher] professzor a pozsonyi levéltárban. Valószínűleg ezidőtájt keletkezhetett az F-dúr Ave verum is, vegyeskarra, vonóskísérettel. A következő esztendőben két egyházi kórusművet komponált, a G-dúr Pater noster-t és a nagyobbméretű reprezentatív C-dúr Lauda Sion-t. Az esztergomi Bazilika felszentelésének alkalmára Scitovszky hercegprímás Lisztet kérte fel mise megkomponálására, amellyel 1855-re el is készült. A változó részek (Offertorium és Graduale) megírására Liszt Mosonyit javasolta, mint véleménye szerint az „erre legilletékesebb és legtehetségesebb magyar egyházi zeneszerzőt”. Mosonyi eleget tett Liszt kívánságának, de protokolláris okok miatt 1856-ban nem kerülhetett sor a bemutatóra, csak később, amikor Liszt maga vezényelte a két kórusművet a pesti Belvárosi templomban, így szolgáltatva elégtételt barátjának. Sajnos e két darab partitúrája elveszett.

1857 fordulópont Mosonyi életében. Ekkor viszi ki Weimarba Liszthez Kaiser Max auf der Martinswand című meseoperájának frissen elkészült partitúráját, ám Liszt, látván a szövegkönyv helyenként igencsak drámaiatlan voltát, lebeszéli a bemutatótól. Ebben az operában szintén vannak kórusszámok, de bemutatójára máig sem került sor, bár Mosonyi átdolgozta a művet. A Pestbudai Dalárda alapítóünnepére írt A dalárda és Erzsébet királynét magyarországi látogatásakor köszöntő Üdvözlet és Völker frühling [helyesen: Frühling] (ez utóbbi két kórus kottája elvesztett) c. három magyar stílusú kórusa már jelzi a fordulatot. Mosonyi szakít addigi kiforrott bécsi romantikus, német-romantikus stílusával és új, magyar zenei nyelven fog megszólalni.

Michael Brand, a pesti német zeneszerző nincs többé. 44 éves korában szülőhelye után új nevet választott és két év gondos felkészülés után szólalt csak meg. Mindjárt 1859-ből való a Kazinczy Centenáriumára és verseire komponált Tisztulás ünnepe az Ungnál a 886-ik esztendőben című kantátája, tulajdonképpeni harmadik szimfóniája. Jellemző, hogy ezt a remekművet csak 1931-ben mutatták be (Dohnányi vezényletével), és azóta is igen ritkán kerül előadásra: Kazinczy szövege sérti a fülét minden zsarnoknak. Első magyar operáját 1861-ben mutatták be: a Szép Ilonka kórusai közül kiemelkedik az első felvonás nyitójelenete. Sajnos ennek a dalműnek a partitúrája (amely az első, következetesen magyar zenei elemekből építkező opera)- 1981-ben!!! [helyesen: (!)] elveszett. Ellopták szólamanyaggal együtt! Másolat nincs, mert „erre” nem volt pénz... Előadható lenne viszont az 1862-ben komponált Álmos, szerzőjének utolsó operája, amely jóval drámaibb és kiforrottabb, mint a Szép Ilonka. A wagneri operaeszménynek megfelelőn a kórusnak itt még fontosabb szerep jutott. Az Operaház 1934-ben mutatta be, tűzte utoljára műsorra. A Kazinczy-kantátával együtt a magyar honfoglalás történetének legértékesebb romantikus zenei ábrázolása (ezért kellett volna előadni mindkét művet a millecentenáris ünnepségeken).

E nagyméretű alkotásokat zömmel világi, férfikari a cappella művek követték, a dalárdamozgalom számára: 1863-ban a Fel, fel e vérző kebelről, a Tavaszi dal; 1864-ben a Bordal (Arany) és A nagyszombati dalárda jelvénye;1865-ben az Ébresztő, a Szellemvilág, a zongorakíséretes Kemény-induló (pesti lakhelyének, a Lipótváros Deák-párti képviselőjelöltjének választási indulója) és a szopránszólós férfikari Pacsirta. Ekkor keletkezett a vegyeskari Halotti ének is. 1866 termése a Dalárok éneke és a sokkal jelentősebb ötödik Mise, amelynek a kottája lappang. Ez a mű tükrözheti Mosonyi egyházzenét megújító törekvését és emiatt lenne fontos ennek a partitúrának a felkutatása.

1867-ben is írt egy Indulót, 1868-ban egy Szentelt hantok című kórust. 1869-ben megharmonizálta a Hertelendy ezredesnek indulóját az 1805-ös ulmi haditettét megörökítő dallamot és egy kantátát Dalra, magyar! címmel. 1870-ben még egy kantáta következett A zenekedvelők dalcsarnokának megnyitása ünnepségére, egy fúvószenekar-kíséretes férfikar Gróf Batthyány Lajos emlékének.

Az életmű záró darabja ismét egy egyházi kórusmű, a mélyvonósokra és vegyeskarra írt Libera volt.

Mosonyi életművében jelentős szerepet kapott a kórusmuzsika. A pudvás kultúrpolitika ezek bemutatását nem támogatta, kottáikat nem engedte újra kiadni. így a források beszerzése valóban nem egyszerű. De nem is lehetetlen!

Mosonyi teljes egyházzenei termését egy hollandiai együttes, a Liszt Ferenc (így írandó, s nem Franz Lisztnek!) Chorus veszi CD-re Scholz Péter karnagy vezényletével. Ezeket a felvételeket a Hungaroton sorban megjelenteti.

Remélhetőleg ezek a lemezek inspirálóan hatnak majd a magyar kórusmozgalomra, hogy Mosonyi egyházi és világi kórusait egyre gyakrabban tűzzék műsorukra.

Mosonyi 130 éve, mindössze 56 éves korában hunyt el. Tisztelgésképpen három kórusműve jelenik majd meg e lap hasábjain. Az első kettő a Rózsavölgyi cég által 1867-ben kiadott Kéthangú magyar dalok gyűjteményében jelent meg, a Himnusz és a Szózat átirata, nagyszerűen megfogalmazott zongorakísérettel: akár női, akár férfi, akár gyermekkarok számára könnyen megszólaltatható letétek. A harmadik a Zenészeti Lapok 1865-66. évfolyamának 77-78. lapján megjelent Gyászkar.

 

Kassai .István

 

Illusztráció: a Szózat és a Himnusz átiratának fakszimiléje (a Gyászkar nem jelent meg).